مشخصات قالب و قطعات الحاقیقالب 25*30 سانتي متر جهت احراز
كنج و مكان هـاي دستگير اجرايي
قالب 30*30 سانتي متر جهت احراز
كنج و مكان هـاي دستگير اجرايي
قالب 60*100 سانتي متر قابل 
 تغيير در ابعــــاد (پنل اصلي) 

-
قالب 15*30 سانتي متر جهت احراز
كنج و مكان هاي دستگير اجرايي
قالب 20*30 سانتي متر جهت احراز  
كنج و مكان هاي دستگير اجرايي
درپوش محل سوراخ دستگيره ها 
جهت احراز ابعاد مختلف
درپوش محل سوراخ دستگيره ها 
جهت احراز ابعاد مختلف
درپوش محل سوراخ دستگيره ها 
جهت احراز ابعاد مختلف
درپوش محل سوراخ بلت ها
درپوش محل سوراخ بلت ها
درپوش محل سوراخ بلت ها
-
گيره سفت كننده بولت و سلجر
گيره سفت كننده بولت و سلجر


دستگيرها جهت چفت و بست قالب ها
به يكديگر
ستگيرها جهت چفت و بست قالب ها
در محل كنج و يا اتصالات عمود بر هم
 

Taşturk Company
روزکاری : شنبه تا پنجشنبه
ساعات کاری : 9 صبح - 18 عصر
جمعه ها - تعطیل

تبریـــز : ولیعصـــر  -  خیابان معــلم  -  فلکه
   دانشجو (خوابگاه سابق) پلاک 75 طبقــه 3  
پست الکترونیک : info@tasturk.net
تلفکس :33338521 - 33310347 - 041

نمایندگی انحصـاری و رسمی کوبیـاکس
درایران از هلدینگ هاینسته(کوبیاکس)
Tasturk 2002
Cobiax 2016